Dennenheuvel

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Dennenheuvel op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Ongeveer zes keer per jaar overlegt de Cliëntenraad met de bestuurder over zaken die de zorg aan cliënten raken. De Cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de bestuurder. Adviezen kunnen bijvoorbeeld gaan over de uitkomsten van onderzoeken naar de cliënttevredenheid, maar ook over de organisatie van de zorg. Dit zijn onderwerpen als het kwaliteitsbeleid, de hygiëne of het klachtenbeleid. Maar het gaat ook over de begroting, het jaarverslag of de benoeming van de bestuurder. De Cliëntenraad vraagt zich bij zijn advisering steeds af: wat betekent het voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening aan cliënten? De bestuurder neemt de adviezen mee in de besluitvorming.

Over zijn werkzaamheden informeert de Cliëntenraad via de website, nieuwsbrief en jaarverslag van Dennenheuvel.

Om zijn rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat de Cliëntenraad weet wat er leeft. Daarom zoekt hij contact met de ‘achterban’, met u dus. Dat doet de Cliëntenraad op verschillende manieren. De verzamelde informatie neemt de Cliëntenraad mee in zijn advisering aan de bestuurder.

Heeft u een klacht of een vraag, dan kunt u terecht bij uw eerstverantwoordelijke verplegende/verzorgende (EVV’er). Meestal komt u er samen uit. Als dit niet het geval is, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

De Cliëntenraad bestaat uit:

Lizet Middelweerd – voorzitter
Rody Franken – secretaris
Liset Ratelband – lid
Koos Hawinkels – lid